1: Đại lý kinh doanh sản phẩm Web+

 • Được cấp mã đại lý kinh doanh sản phẩm Web+
 • Được đào tạo và cung cấp đầy đủ các tài liệu kinh doanh
 • Được đại diện cho Công ty cổ phần WebPlus Việt Nam (sau đây gọi là WEBPLUS) một cách hợp pháp để chào giá các sản phẩm và dịch vụ của Web+.
 • Được tính điểm doanh số với mỗi hợp đồng hay khách hàng mà đại lý bàn giao cho khách hàng để ký hợp đồng.
 • Sau khi đại lý giới thiệu khách hàng để ký hợp đồng với WEBPLUS đại lý sẽ được tính doanh số và khách hàng sẽ làm việc trực tiếp với WEBPLUS để nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật cần thiết.
 • Có quyền nhận đầy đủ tiền hoa hồng, theo tháng theo quí theo năm theo biểu phí Hoa hồng mà WEBPLUS ký trong hợp đồng hợp tác kinh doanh với khách hàng.

2: Đại lý Ủy quyền phân phối sản phẩm Web+

 • Được cấp mã đại lý kinh doanh sản phẩm Web+
 • Được đào tạo và cung cấp đầy đủ các tài liệu kinh doanh
 • Được đại diện cho Công ty cổ phần WebPlus Việt Nam (sau đây gọi là WEBPLUS) một cách hợp pháp để chào giá các sản phẩm và dịch vụ của Web+.
 • Được thay mặt WEBPLUS để thực hiện cung cấp dịch vụ tới khách hàng (đại lý có thể ký hợp đồng trực tiếp hoặc bàn giao khách hàng để WebPlus ký hợp đồng).
 • Đại lý ủy có quyền yêu cầu WEBPLUS hỗ trợ kỹ thuật để khách hàng có thể làm chủ hoàn toàn Website Web+, trong trường hợp này WEBPLUS sẽ hỗ trợ đại lý tối đa. Khách hàng sẽ không làm việc trực tiếp với WebPlus.
 • Trong trường hợp đại lý ký hợp đồng với khách hàng thông qua Web+, đại lý vẫn là đơn vị trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng.
 • Có quyền nhận đầy đủ tiền hoa hồng, theo tháng theo quí theo năm theo biểu phí Hoa hồng mà WEBPLUS ký trong hợp đồng hợp tác kinh doanh với khách hàng. Các điều kiện khác về quyền lợi và trách nhiệm tài chính, trách nhiệm hỗ trợ của đại lý sẽ được qui đinh cụ thể trong hơp đồng giữa 2 bên.

3: Đại lý phát triển mạng lưới phân phối sản phẩm Web+

 • Được cấp mã đại lý kinh doanh sản phẩm Web+
 • Được đào tạo và cung cấp đầy đủ các tài liệu kinh doanh
 • Được đại diện cho Công ty cổ phần WebPlus Việt Nam (sau đây gọi là WEBPLUS) ủy quyền hợp phát trong việc phát triển các đại lý kinh doanh sản phẩm Web+.
 • Tất cả doanh số phát sinh từ các đối tác do đại lý phát triển sẽ được tính doanh số và hệ số thưởng theo mô hình phân cấp.
 • Đại lý có quyền quản lý với những đại lý cấp dưới của mình.
 • Quyền lợi của đại lý được qui định cụ thể và chi tiết tại hơp đồng kinh doanh được ký giữa hai bên.
 • Bảo kim
 • FPT data
 • Smartlink
 • Go Daddy.com
 • Ngân lượng
Google+